Registration

Registration is now open. Click here to register

The registration desk will be open throughout the conference:

Sunday, April 17th 17.00 – 19.00
Only badge pick-up.
Monday, April 18th 08.00 – 19.00
Badge pick-up and Registration
Tuesday, April 19th 08.00 – 19.00
Badge pick-up and Registration
Wednesday, April 20th 08.00 – 19.00
Badge pick-up and Registration
Thursday, April 21th 08.00 – 11.00
Badge pick-up and Registration

 

Registration Fees in Euro

  Registration Types Early bird
(
expires 15/2/16)
Advanced
(
expires 1/4/16)
On-line/On site
(after 1/4/16)
Regular 400 500 650
One day 180 235 270
Authors1, reviewers2, speakers2 280 400 400
Students and young researchers
(below 35 years old)
100 150 150
Exhibitors 200 300 300
TRA Marketplace3 20 20 20
Exhibition Visitors4 free free free
1 of an accepted paper, one author per paper (presenting author), not valid for the TRA marketplace Poster sessions’ authors
2 reviewers and invited speakers, appointed by the Programme Committee
3 Those registered as TRA2016 conference participants can take part in the TRA Marketplace free of charge. For those who are registered as Visitors a 1 day access to the TRA Marketplace is possible with a mandatory fee of €20
4 exhibition visitors – for 1 day only, mandatory on-line registration to get an access badge
In case you would like to cancel already paid registration after March 15th 2016 please note that you will be charged 50% cancellation fee.

All prices are VAT excluded

Additional fees
Gala Dinner 95
Extra USB stick with TRA2016 proceedings 20

All prices are VAT excluded

Opłaty rejestracyjne w PLN

  Rodzaje rejestracji Opłata do 15.02.2016 r. Opłata do 01.04.2016 r. Opłata On-line/na miejscu po 01.04.2016r.
Czterodniowa 1800 2200 2800
Jednodniowa 800 1100 1200
Autorzy1, Recenzenci2, Prezenterzy2 1300 1800 1800
Studenci i młodzi naukowcy (poniżej 35 roku zycia) 500 700 650
Wystawcy 900 1300 1300
TRA Marketplace3 100 100 100
Odwiedzający wystawę4 Bez opłat Bez opłat Bez opłat
1 zaakceptowanego referatu, jeden autor na jeden referat (autor prezentujący referat), nie obejmuje autorów plakatów na Sesję Plakatową TRA Marketplace
2 recenzenci i zaproszeni prezenterzy, wyznaczeni przez Komitet Programowy
3 osoby zarejestrowane jako uczestnicy konferencji mogą wziąć udział w TRA Marketplace bezpłatnie. Dla osób zarejestrowanych jako „Odwiedzający” (Visitor) możliwa jest jednodniowa rejestracja na TRA Marketplace z obowiązkową opłatą w wysokości 20 €
4 odwiedzający wystawę – tylko na jeden dzień, obowiązkowa rejestracja on-line w celu uzyskania badge’a
W przypadku rezygnacji po 15 marca 2016 roku z opłaconej już rejestracji zostanie naliczona opłata w wysokości 50% ceny biletu.

Ceny nie zawierają podatku VAT

Dodatkowe opłaty
Gala Dinner 500
Dodatkowy nośnik USB z materiałami konferencyjnymi 100

Ceny nie zawierają podatku VAT